194357194356

    +++ ประกาศสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด +++ 
เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด/ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด

ลงวันที่ 29 เมษายน 2564